Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

17 अक्तूबर, 2010

एक साधो का रोजनामचा
             oÉRûÉuÉWÒÇû xÉÉखा

Wåû xÉÉkÉÉå!
qÉæÇ cÉÉæUÉWåû mÉU ZÉÄQûÉ WûÉåMüU oÉÉåsÉ UWûÉ WÕÇû iÉÉå CxÉå cÉÔÌiÉrÉÉmÉÉ qÉiÉ xÉqÉfÉ.rÉWû MüÍsÉMüÉsÉ Wæû.iÉÑsÉxÉÏSÉxÉ MüÌWûlÉ Wæû ÌMü MüÍsÉMüÉsÉ ÌuÉqÉÌiÉ MüÉsÉ है.  

कोई टिप्पणी नहीं: